ÇAĞLAYANCERİT KAYMAKAMLIĞI MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN
İLAN OLUNUR
            1- Aşağıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen Hazinenin tam ve hisseli olarak maliki bulunduğu taşınmaz malların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.nci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde, Malmüdürlüğünde teşekkül edecek  komisyon huzurunda  Malmüdürü makam odasında yapılacaktır.
            2- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihale saatine kadar;
a-Geçici teminatı (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi(İkametgah Belgesi), 
c) Tebligat için Türkiye’de adres göstermelerini,
d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri(aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), özel hukuk tüzelkişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzelkişilik adına ihaleye katılacak veya  teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bendlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzelkişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
            3- 4706 Sayılı Kanunun 4916 Sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazineye ait taşınmaz malların satış bedelinin 5.000,00 TL'yi geçmesi halinde en az 1/4'ü peşin geri kalan kısmı en fazla iki yılda ve Kanuni faiz uygulanmak suretiyle eşit taksitler halinde ödenebilecektir.
            4- İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Malmüdürlüğünde görülebilir.
            5- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır.
            6- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
            7- 4706 Sayılı Kanunun 7. Maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, Hazineye ait taşınmazların satışı, KDV'ye tabi olmadığı gibi ferağ işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (Beş) yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.
            8- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 01.11.2017
                   
   
S.No MAHALLESİ ADA
NO 
PARSEL NO CİNSİ İMAR
DURUMU
YÜZÖLÇÜMÜ
(m²)
HAZİNE
HİSSESİ
 (m²)
TAHMİNİ
BEDELİ(TL) 
GEÇİCİ TEMİNATI
(TL) 
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
1 Fatih Mahallesi 209 147 Arsa Konut Alanı 347,33 Tam 5.400,00 1.620,00 21.11.2017 08:30
2 Fatih Mahallesi 572 7 Arsa Konut Alanı 471,26 332,80 6.750,00 2.025,00 21.11.2017 08:40
3 Akdere Mahallesi 392 40 Hali Arazi Konut Alanı 130,12 Tam 1.600,00 480,00 21.11.2017 08:50
4 Zenepuşağı Mahallesi 117 26 Hali Arazi İmarsız 1.744,55 Tam 1.600,00 480,00 21.11.2017 09:00
5 Zenepuşağı Mahallesi 117 30 Hali Arazi İmarsız 1.215,69 Tam 1.250,00 375,00 21.11.2017 09:10
6 Boylu Mahallesi 0 63 Tarla İmarsız 1.080,00 Tam 1.650,00 495,00 21.11.2017 09:20
7 Boylu Mahallesi 0 683 Ham Toprak İmarsız 3.842,62 Tam 5.000,00 1.500,00 21.11.2017 09:30
8 Oruçpınar Mahallesi 153 76 Tarla İmarsız 4.229,66 Tam 4.050,00 1.215,00 21.11.2017 09:40
9 Oruçpınar Mahallesi 157 48 Hali Arazi İmarsız 9.498,07 Tam 5.000,00 1.500,00 21.11.2017 09:50
10 Oruçpınar Mahallesi 157 53 Hali Arazi İmarsız 1.110,70 Tam 600,00 180,00 21.11.2017 10:00
11 Oruçpınar Mahallesi 157 59 Hali Arazi İmarsız 9.695,27 Tam 5.000,00 1.500,00 21.11.2017 10:10
12 Oruçpınar Mahallesi 157 70 Hali Arazi İmarsız 5.872,75 Tam 3.500,00 1.050,00 21.11.2017 10:20
13 Oruçpınar Mahallesi 157 71 Hali Arazi İmarsız 10.167,05 Tam 5.500,00 1.650,00 21.11.2017 10:30
14 Oruçpınar Mahallesi 157 80 Hali Arazi İmarsız 12.405,23 Tam 6.500,00 1.950,00 21.11.2017 10:40
15 Emiruşağı Mahallesi 129 3 Hali Arazi İmarsız 1.739,24 Tam 1.250,00 375,00 21.11.2017 10:50
16 Emiruşağı Mahallesi 129 4 Hali Arazi İmarsız 10.557,28 Tam 7.500,00 2.250,00 21.11.2017 11:00
17 Emiruşağı Mahallesi 129 7 Hali Arazi İmarsız 28.382,42 Tam 20.000,00 6.000,00 21.11.2017 11:10
18 Emiruşağı Mahallesi 129 19 Hali Arazi İmarsız 12.916,07 Tam 9.700,00 2.910,00 21.11.2017 11:20
19 Emiruşağı Mahallesi 130 14 Hali Arazi İmarsız 4.776,66 Tam 3.400,00 1.020,00 21.11.2017 11:30
20 Emiruşağı Mahallesi 131 3 Hali Arazi İmarsız 1.514,09 Tam 1.100,00 330,00 21.11.2017 11:40
21 Emiruşağı Mahallesi 131 10 Hali Arazi İmarsız 11.027,63 Tam 7.800,00 2.340,00 21.11.2017 11:50
22 Emiruşağı Mahallesi 131 14 Hali Arazi İmarsız 15.251,11 Tam 10.700,00 3.210,00 21.11.2017 13:20
23 Emiruşağı Mahallesi 133 3 Hali Arazi İmarsız 50.711,79 Tam 35.600,00 10.680,00 21.11.2017 13:30
24 Soğukpınar Mahallesi 112 39 Hali Arazi İmarsız 1.743,42 Tam 1.500,00 450,00 21.11.2017 13:40
25 Soğukpınar Mahallesi 113 172 Hali Arazi İmarsız 19.527,89 Tam 15.650,00 4.695,00 21.11.2017 13:50
26 Soğukpınar Mahallesi 127 8 Hali Arazi İmarsız 1.782,93 Tam 1.650,00 495,00 21.11.2017 14:00
27 Soğukpınar Mahallesi 134 3 Hali Arazi İmarsız 277,56 Tam 1.550,00 465,00 21.11.2017 14:10
28 Soğukpınar Mahallesi 134 5 Hali Arazi İmarsız 418,00 Tam 2.350,00 705,00 21.11.2017 14:20
29 Soğukpınar Mahallesi 140 12 Hali Arazi İmarsız 1.884,63 Tam 1.650,00 495,00 21.11.2017 14:30
30 Soğukpınar Mahallesi 150 29 Hali Arazi İmarsız 1.993,18 Tam 1.700,00 510,00 21.11.2017 14:40
31 Soğukpınar Mahallesi 153 22 Hali Arazi İmarsız 11.013,64 Tam 8.850,00 2.655,00 21.11.2017 14:50
32 Soğukpınar Mahallesi 155 1 Hali Arazi İmarsız 7.881,71 Tam 9.500,00 2.850,00 21.11.2017 15:00
33 Soğukpınar Mahallesi 155 75 Hali Arazi İmarsız 15.389,08 Tam 12.400,00 3.720,00 21.11.2017 15:10
34 Küçükcerit Mahallesi 221 64 Hali Arazi İmarsız 1.495,47 Tam 1.946,00 583,80 21.11.2017 15:20