KAHRAMANMARAŞ DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
  1-  Aşağıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen taşınır malların satış ihaleleri, ilanın A ve B bölümü 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 51/a maddesine göre Pazarlık Usulü ile, Araçlar bölümü  ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatlerde, hizalarında belirtilen tahmini bedeller üzerinden Kahramanmaraş Defterdarlığı (Milli Emlak Müdürlüğü İhale Odasında) toplanacak komisyonca  ihalesi yapılacaktır.
   
  2-  İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihale saatine kadar;  
                                   
    a- Geçici teminat (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (teyit yazısı ile birlikte) ve Hazine Müsteşarlığın ca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
    b- Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgah Belgesi)
    c- Tebligat için Türkiye’de adres göstermelerini,
    d- Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri, ( Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzelkişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmışsicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya         teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmişimzalı sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzelkişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzelkişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.  3- İhalelere ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Kahramanmaraş Defterdarlığı  Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.
  4-  İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmez.
  5- İlanın (A) bölümünde bulunan taşınır mallar yerinde 20/03/2017 tarihinde Pazartesi günü saat :14:00 da yerinde gösterilecektir.
  6 Araçların ihale bedeli üzerinden alınacak KDV, vergi, resim  harç ile diğer yasal giderler alıcı tarafından ödenecek olup, satış bedelleri peşin olarak tahsil edilecektir.
  7 Hurda olarak satışı yapılacak araçların Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümlerine göre tekrar tescil işlemi yapılamaz. Hurdaya ayrılmış araçlar onarımla yenilenseler dahi tescil edilemezler. Satışı yapılacak taşıtlar mevcut durumu ile satılacaktır.
  8 İlanın 4 nci sırasındaki araçlar için Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik'te belirtilen M1 Ve N1 Sınıfında bulunan hurda araçların ihalesine katılacakların Çevre ve Şehircilik Bakanlığ'nca çıkarılan 30/12/2009 tarih ve 27448 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik Hükümlerine göre lisans sahibi olmaları gerekmektedir.
  9 Satışı yapılacak araçlar mevcut haliyle ihaleye çıkarılmıştır. Araçların çalıştırılması, nakliyesine ilişkin tüm giderler ile   satış sonrası Trafiğe Uygunluk Belgesi ile piyasaya arz için alınması gereken belgeler ve izinler alıcıya ait olup, ihale sonrası araçla ilgili olarak idareden herhangi bir talepte bulunulmayacak aksi iddia edilerek adli ve idari yargıda idare aleyhine dava açılmayacaktır. Alıcı ihaleye katılmakla bu durumu kabul etmiş sayılır.

  10 Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  
  11 İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr ve kahramanmarasdefterdarlıgı.gov.tr adresinden öğrenebilirler.
  İlan olunur.                    
A) TAŞINIR MALLAR
S.NO DOSYA NO BULUNDUĞU YER CİNSİ FİİLİ DURUMU TAHMİN EDİLEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNATI İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 46010500254 DERNEK BİNASINDA 2214 Adet Muhtelif Çeşit Taşınır Mallar Kullanılabilir 10.500,00 3.150,00 23.03.2017 09:00
2 46010500253 Defterdarlık Deposunda 116 Adet Muhtelif Çeşit Taşınır Mallar Kullanılabilir 4.310,00 1.250,00 23.03.2017 09:15
3 46010500252 Defterdarlık Deposunda 385 Adet Muhtelif Çeşit Taşınır Mallar Kullanılabilir 11.670,00 3.500,00 23.03.2017 09:30
B) HURDA ARAÇLAR
S.NO DOSYA NO BULUNDUĞU YER CİNSİ       FİİLİ DURUMU TAHMİN EDİLEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNATI İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
4 46010500264 Güven ve Bayazıt Otoparkı Otomobil, Kamyonet ve Minübüs türü M1 ve N1 Sınıfı Araçlar Hurda  11.000,00 TL               (Ton bedeli 275,00 TL 53 Adet Araç hurdası)  3.300,00 23.03.2017 09:45
5 46010500257 Güven ve Bayazıt Otoparkı Motorsiklet, Motobisiklet ve Elektrikli bisiklet hurdası Hurda  16.100,00 TL               (Ton bedeli 500,00 TL 322 Adet Araç hurdası)  4.830,00 23.03.2017 10:15
6 46010500258 Bayazıt Otoparkı ve Tarımsal Araştırma Müd. Garajı Kamyon  Hurda  15.000,00 TL               (Ton bedeli 500,00 TL 3 Adet Araç hurdası)  4.500,00 23.03.2017 10:45
C) ARAÇLAR
S.NO DOSYA NO BULUNDUĞU YER CİNSİ   PLAKASI MODELİ FİİLİ DURUMU TAHMİN EDİLEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNATI İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
7 46010500252 Bayazıt Otoparkı  BMC Leyland tipi Kamyonet   46 P 1392 1997 Tamir ile Kullanılabilir 3.500,00 1.050,00 23.03.2017 11:15
8 46010500188 Bayazıt Otoparkı Renault   46 NU 884 1995 Tamir ile Kullanılabilir 4.500,00 1.350,00 23.03.2017 11:30
9 46010500166 Güven Otoparkı Tofaş Fiat 131 Doğan   42 N 1200 1987 Tamir ile Kullanılabilir 1.250,00 375,00 23.03.2017 11:45
10 46010500170 Güven Otoparkı Renault Expres 1,9 Kapalı Kasa Kamyonet   46 AE 501 1998 Tamir ile Kullanılabilir 1.500,00 450,00 23.03.2017 13:15
11 46010500172 Güven Otoparkı Renault L424 GTD Otomobil   55 SA 378 1987 Tamir ile Kullanılabilir 1.500,00 450,00 23.03.2017 13:30
12 46010500174 Güven Otoparkı Opel Omega 2,0 İ Montana Otomobil   46 HT 400 1992 Tamir ile Kullanılabilir 2.250,00 675,00 23.03.2017 13:45
13 46010500177 Güven Otoparkı Fiat Uno 60 S Beyaz Otomobil   46 HV 223 1993 Tamir ile Kullanılabilir 4.500,00 1.350,00 23.03.2017 14:00
14 46010500176 Güven Otoparkı Renault marka L1423 tipi Bej renkli otomobil   14 BC 629 1985 Tamir ile Kullanılabilir 1.500,00 450,00 23.03.2017 14:15
15 46010500182 Güven Otoparkı Ford Transit marka 2,5 Dİ Turbo tipi kapalı kasa kamyonet   46 KV 342 1998 Tamir ile Kullanılabilir 7.500,00 2.250,00 23.03.2017 14:30
16 46010500184 Güven Otoparkı Ford Transit Marka beyaz renkli açık kasa kamyonet   46 KR 349 1992 Tamir ile Kullanılabilir 6.250,00 1.875,00 23.03.2017 14:45
17 46010500185 Güven Otoparkı Tofaş Fiat Marka otomobil   46 AN 328 1987 Tamir ile Kullanılabilir 1.250,00 375,00 23.03.2017 15:00
18 46010500186 Güven Otoparkı TOFAŞ FİAT Marka Kartal S tipi Otomobil   46 P 5277 1996 Tamir ile Kullanılabilir 3.000,00 900,00 23.03.2017 15:15
19 46010500159 İl Kadastro Müdürlüğü Garajı Ford Transit Marka Beyaz renkli Minübüs   46 P 6018 1996 Tamir ile Kullanılabilir 6.750,00 2.025,00 23.03.2017 15:30
20 46010500191 Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Garajı İVECO marka 50 NM Tipi Beyaz-Mavi Otobüs   46 DY 291 2001 Tamir ile Kullanılabilir 5.500,00 1.650,00 23.03.2017 15:45
21 46010500160 Güven Otoparkı BMC marka 140 BB VAN tipi Kapalı kasa kamyonet   46 KH 722 2006 Kullanılabilir 5.500,00 1.650,00 23.03.2017 16:00
22 460700001 Göksun Arıkanlar Yediemin Otoparkı Ford Transit Marka 190 tipi Kamyonet   46 F 3656 2000 Tamir ile Kullanılabilir 12.000,00 3.600,00 23.03.2017 16:15
23 46010500158 Afşin Kadastro Müdürlüğü Garajı Land Rower marka 110,83 tipi mavi renkli Otomobil (Arazi Taşıtı) 46 D 7810 1993 Tamir ile Kullanılabilir 8.000,00 2.400,00 23.03.2017 16:30
24 4601050000 Pazarcık Malmüdürlüğü Garajı Siyah Renkli Kanuni marka Motorsiklet   46 P 4462 2009 Kullanılabilir 750,00 225,00 23.03.2017 16:45