KAHRAMANMARAŞ DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
          İLAN OLUNUR        
NOT: İhale Bilgileri www.milliemlak.gov.tr ve www.kahramanmarasdefterdarligi.gov.tr internet adreslerinden öğrenilebilir.
   
S.N
MAHALLESİ 
ADA    NO  PARSEL NO CİNSİ İMAR
DURUMU
YÜZÖLÇÜMÜ
(m2)
HAZİNE
HİSSESİ (m2)
(M2)
TAHMİNİ
BEDELİ(TL) 
GEÇİCİ TEMİNATI(TL)  İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
1 Karacasu 1048 1 Arsa İmarlı (A-2) 703,30 Tam 77.400,00 23.220,00 26.09.2017 09:00
2 Karacasu 1048 2 Arsa İmarlı (A-2) 603,38 Tam 66.400,00 19.920,00 26.09.2017 09:15
3 Karacasu 1048 4 Arsa İmarlı (A-2) 657,98 Tam 72.400,00 21.720,00 26.09.2017 09:30
4 Karacasu 982 6 Arsa İmarlı (A-2) 1.291,01 1.257,65 113.200,00 33.960,00 26.09.2017 09:45
5 Karacasu 1008 13 Arsa İmarlı (A-2) 1.821,54 Tam 201.000,00 60.300,00 26.09.2017 10:00
6 Fatmalı 282 6 Arsa İmarlı (A-2) 430,00 Tam 43.000,00 12.900,00 26.09.2017 10:15
7 Dereli 4886 112 Ham Toprak İmarsız 2.735,59 Tam 49.250,00 TL 14.775,00 26.09.2017 10:30
8 Bulutoğlu 279 10 Kargir Ev ve Bahçe İmarsız 5.409,33 Tam 37.865,31 11.359,59 26.09.2017 10:45
9 Peynirdere   865 Bahçe İmarsız 5.543,35 Tam 77.607,00 23.282,10 26.09.2017 11:00
10 Doğanlıkarahasan   1691 Bahçe İmarsız 873,52 Tam 8.750,00 2.625,00 26.09.2017 11:15
11 Maksutuşağı   626 Ham Toprak İmarsız 1.000,14 Tam 11.001,54 3.301,00 26.09.2017 11:30
12 Alibeyuşağı 237 1 Bahçe İmarsız 2.478,09 Tam 24.785,00 7.435,50 26.09.2017 11:45
13 Alibeyuşağı 236 1 Bahçe İmarsız 3.260,20 Tam 32.605,00 9.781,50 26.09.2017 13:30
14 Alibeyuşağı 182 4 Bahçe İmarsız 1.858,16 Tam 18.581,60 5.574,48 26.09.2017 13:45
15 Alibeyuşağı 182 5 Bahçe İmarsız 1.858,67 Tam 18.586,70 5.576,01 26.09.2017 14:00
16 Alibeyuşağı 182 3 Bahçe İmarsız 2.808,53 Tam 28.085,30 8.425,59 26.09.2017 14:15
17 Alibeyuşağı 231 1 Bahçe İmarsız 4.675,17 Tam 46.751,70 14.025,51 26.09.2017 14:30
18 Suluyayla 103 60 Ham Toprak İmarsız 6.218,54 Tam 31.092,70 9.327,81 26.09.2017 14:45
19 Suluyayla 103 194 Ham Toprak İmarsız 434,28 Tam 1.737.12 521,14 26.09.2017 15:00
20 Suluyayla 108 9 Ham Toprak İmarsız 1.047,93 Tam 4.191,72 1.257,52 27.09.2017 09:00
21 Suluyayla 111 157 Ham Toprak İmarsız 375,41 Tam 2.252,46 675,74 27.09.2017 09:15
22 Suluyayla 113 30 Ham Toprak İmarsız 1.048,33 Tam 5.241,65 1.572,50 27.09.2017 09:30
23 Suluyayla 113 31 Ham Toprak İmarsız 2.149,84 Tam 12.899,04 3.869,71 27.09.2017 09:45
24 Dereli 4886 111 Ham Toprak İmarsız 2.825,79 Tam 56.520,00 16.956,00 27.09.2017 10:00
  DOSYA NO BULUNDUĞU YER PLAKASI MARKASI
CİNSİ
DURUMU TAHMİNİ
BEDELİ(TL) 
GEÇİCİ
TEMİNATI(TL) 
İHALE
TARİHİ
SAATİ
25 46010500193 Defterdarlık Garajı 46 FV 099 1996 Model Ford Marka Uzun Şasi LCY Saç Kasa Kamyonet Tamir ile Kullanılabilir 12.500,00 3.750,00 27.09.2017 10:15
                       
1-Yukarıda nitelikleri belirtilen taşımaz ve araçlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULU ile karşısında yazılı tarih ve saatte Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünde teşekkül edecek  komisyon huzurunda İhale odasında satış ihalesi yapılacaktır.   
2-İhaleye Katılmak İsteyen İsteklilerin;
a)-Bu iş için ihaleden önce yatırılacak  Geçici Teminat bedeline ilişkin makbuzunu veya şekli ve içeriği 2886 Sayılı Kanunun 27. Maddesi uyarınca yayımlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, teyit yazısı işin özelliğini belirtecek) taşıyan Banka Teminat Mektubunu, (Geçici Teminat olarak, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen değerlerden olan tedavüldeki Türk parası, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışından temin eden Türk vatandaşlarından teminat olarak T.C. Merkez bankasınca belirtilen konvertibl döviz, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerden herhangi biri kabul edilir.) b)Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları ve tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı suretini  (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını,
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi; Kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ve nüfus cüzdanı fotokopilerini,
e) Gerçek kişiler adına vekâleten ihaleye girecek kişilerin noter onaylı vekâletnamelerini İhale saatine kadar ihale komisyonuna bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. 
3-İhalelere ait şartnameler mesai saatlerinde Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü Servisinde ücretsiz olarak görülebilir.   
4-Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin iadeli taahhütlü olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idare ve ihale komisyonu sorumlu değildir.   
5-2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. Maddesine göre, İhale Komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
6-4706 Sayılı Yasa’nın 7. maddesi uyarınca taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, ve harçtan müstesnadır.  Satışı yapılan taşınmaz mallar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (Beş) yıl süre ile Emlak Vergisinden muaftır. Satış bedelinin taksitle ödenmek istenilmesi halinde,  satış  bedelinin ¼’ ü peşin kalan kısmı taksit tutarları eşit olarak belirlenmek suretiyle 3’er aylık dönemler halinde en fazla 2 yılda  kanuni faiziyle birlikte ödenebilir.  
7-  Tüm araç ve taşınır satışlarından  KDV  ve ayrca Damga Vergisi tahsil edilecektir.
     (www.milliemlak.gov.tr)   Tel: 0344 225 47 77   İlan Olunur.