KAHRAMANMARAŞ DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
          İLAN OLUNUR        
NOT: İhale Bilgileri www.milliemlak.gov.tr ve www.kahramanmarasdefterdarligi.gov.tr internet adreslerinden öğrenilebilir.
   
S.N
MAHALLESİ 
ADA
NO 
PARSEL
NO
CİNSİ İMAR DURUMU YÜZÖLÇÜMÜ
(m2)
HAZİNE
HİSSESİ (m2)
 (M2)
TAHMİNİ
BEDELİ(TL) 
GEÇİCİ
TEMİNATI(TL) 
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
1 Önsen  327 3 Arsa İmarlı (A-2)-(E:0,50) 1.000,01 Tam 105.001,05 31.500,32 21.11.2017 09:00
2 Önsen  327 4 Arsa İmarlı (A-2)-(E:0,50) 1.100,02 Tam 116.000,00 34.800,00 21.11.2017 09:20
3 Önsen  327 5 Arsa İmarlı (A-2)-(E:0,50) 1.200,01 Tam 127.000,00 38.100,00 21.11.2017 09:40
4 Önsen  327 6 Arsa İmarlı (A-2)-(E:0,50) 1.296,41 Tam 150.000,00 45.000,00 21.11.2017 10:00
5 Önsen  327 7 Arsa İmarlı (A-2)-(E:0,50) 1.200,01 Tam 127.000,00 38.100,00 21.11.2017 10:20
6 Önsen  327 8 Arsa İmarlı (A-2)-(E:0,50) 1.424,61 Tam 150.000,00 45.000,00 21.11.2017 10:40
7 Önsen  327 9 Arsa İmarlı (A-2)-(E:0,50) 1.685,29 Tam 195.000,00 58.500,00 21.11.2017 11:00
8 Önsen  327 10 Arsa İmarlı (A-2)-(E:0,50) 1.207,25 Tam 128.000,00 TL 38.400,00 21.11.2017 11:20
9 Önsen  327 11 Arsa İmarlı (A-2)-(E:0,50) 1.097,76 Tam 116.000,00 34.800,00 21.11.2017 11:40
10 Önsen  327 12 Arsa İmarlı (A-2)-(E:0,50) 1.048,41 Tam 110.083,05 33.024,92 21.11.2017 13:30
11 Önsen  327 13 Arsa İmarlı (A-2)-(E:0,50) 1.047,29 Tam 109.965,45 32.989,64 21.11.2017 13:50
12 Önsen  327 14 Arsa İmarlı (A-2)-(E:0,50) 1.185,09 Tam 137.000,00 41.100,00 21.11.2017 14:10
13 Önsen  332 1 Arsa İmarlı (A-2)-(E:0,50) 650,00 Tam 74.750,00 22.425,00 21.11.2017 14:30
14 Önsen  332 2 Arsa İmarlı (A-2)-(E:0,50) 650,00 Tam 68.250,00 20.475,00 21.11.2017 14:50
15 Önsen  332 3 Arsa İmarlı (A-2)-(E:0,50) 558,39 Tam 58.630,95 17.589,29 21.11.2017 15:10
16 Önsen  332 4 Arsa İmarlı (A-2)-(E:0,50) 570,00 Tam 59.850,00 17.955,00 21.11.2017 15:30
17 Önsen  332 5 Arsa İmarlı (A-2)-(E:0,50) 570,00 Tam 59.850,00 17.955,00 21.11.2017 15:50
18 Önsen  332 6 Arsa İmarlı (A-2)-(E:0,50) 570,00 Tam 59.850,00 17.955,00 22.11.2017 09:00
19 Önsen  332 7 Arsa İmarlı (A-2)-(E:0,50) 586,92 Tam 67.495,80 20.248,74 22.11.2017 09:20
20 Önsen  332 8 Arsa İmarlı (A-2)-(E:0,50) 650,00 Tam 74.750,00 22.425,00 22.11.2017 09:40
21 Önsen  332 9 Arsa İmarlı (A-2)-(E:0,50) 600,00 Tam 63.000,00 18.900,00 22.11.2017 10:00
22 Önsen  332 10 Arsa İmarlı (A-2)-(E:0,50) 600,00 Tam 63.000,00 18.900,00 22.11.2017 10:20
23 Önsen  332 11 Arsa İmarlı (A-2)-(E:0,50) 600,00 Tam 63.000,00 18.900,00 22.11.2017 10:40
24 Önsen  332 12 Arsa İmarlı (A-2)-(E:0,50) 698,50 Tam 73.342,50 22.002,75 22.11.2017 11:00
25 Önsen  332 13 Arsa İmarlı (A-2)-(E:0,50) 560,82 Tam 58.886,10 17.665,83 22.11.2017 11:20
26 Önsen  332 14 Arsa İmarlı (A-2)-(E:0,50) 605,41 Tam 69.622,15 20.886,65 22.11.2017 11:40
27 Çukurhisar 158 1 Tek Katlı
Kargir Sağlık
Ocağı ve Bahçe
İmarsız 4.553,04 Tam 72.000,00 21.600,00 22.11.2017 13:30
28 Alibeyuşağı 195 3 Hali Arazi İmarsız 1.545,29 Tam 15.452,90 4.635,87 22.11.2017 13:50
29 Doğanlıkarahasan   1714 Ham Toprak İmasız 19.521,56 Tam 200.000,00 60.000,00 22.11.2017 14:10
30 Doğanlıkarahasan   1692 Ham Toprak İmarsız 1.533,18 Tam 15.331,80 4.599,54 22.11.2017 14:30
31 Maksutuşağı   800 Hali Arazi İmarsız 5.373,69 Tam 42.989,52 12.896,86 22.11.2017 15:00
  DOSYA NO BULUNDUĞU YER PLAKASI MARKASI
CİNSİ
DURUMU TAHMİNİ
BEDELİ(TL) 
GEÇİCİ
TEMİNATI(TL) 
İHALE
TARİHİ
SAATİ
32 46010500194 Orman XV.
Bölge Müdürlüğü Garajı
46 DC 790 Isuzu Marka 2001
Model Gri Renkli
TFS.54.H.20 (4X4)
Tipi Kamyonet
Tamir ile
Kullanılabilir
10.000,00 3.000,00 22.11.2017 15:20
                       
1-Yukarıda nitelikleri belirtilen taşımaz ve araçlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULU ile karşısında yazılı tarih ve saatte Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünde teşekkül edecek  komisyon huzurunda İhale odasında satış ihalesi yapılacaktır.   
2-İhaleye Katılmak İsteyen İsteklilerin;
a)-Bu iş için ihaleden önce yatırılacak  Geçici Teminat bedeline ilişkin makbuzunu veya şekli ve içeriği 2886 Sayılı Kanunun 27. Maddesi uyarınca yayımlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen
şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, teyit yazısı işin özelliğini belirtecek) taşıyan Banka Teminat Mektubunu, (Geçici Teminat olarak, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen değerlerden olan tedavüldeki Türk parası, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışından temin eden Türk vatandaşlarından teminat olarak T.C. Merkez bankasınca belirtilen konvertibl döviz, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerden herhangi biri kabul edilir.) b)Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları ve tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı suretini  (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını,
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi; Kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ve nüfus cüzdanı fotokopilerini,
e) Gerçek kişiler adına vekâleten ihaleye girecek kişilerin noter onaylı vekâletnamelerini İhale saatine kadar ihale komisyonuna bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. 
 
3-İhalelere ait şartnameler mesai saatlerinde Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü Servisinde ücretsiz olarak görülebilir.   
4-Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin iadeli taahhütlü olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idare ve ihale komisyonu sorumlu değildir.   
5-2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. Maddesine göre, İhale Komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
6-4706 Sayılı Yasa’nın 7. maddesi uyarınca taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, ve harçtan müstesnadır.  Satışı yapılan taşınmaz mallar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (Beş) yıl süre ile Emlak Vergisinden muaftır. Satış bedelinin taksitle ödenmek istenilmesi halinde,  satış  bedelinin ¼’ ü peşin kalan kısmı taksit tutarları eşit olarak belirlenmek suretiyle 3’er aylık dönemler halinde en fazla 2 yılda  kanuni faiziyle birlikte ödenebilir.  
7-  Tüm araç ve taşınır satışlarından  KDV  ve ayrca Damga Vergisi tahsil edilecektir.
     (www.milliemlak.gov.tr)   Tel: 0344 225 47 77   İlan Olunur.