İLAN
KAHRAMANMARAŞ DEFTERDARLIĞI
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
                   
Aşağıda özellikleri belirtilen Hazine taşınmazları üzerinde, 4706 sayılı Kanunun Ek-3. maddesi ile 15.6.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince çıkarılan Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde 49 yıl süreli irtifak hakkı kurulmasına esas olmak üzere bedelsiz olarak bir yıl süreli ön izin verilecektir.
1- Yatırım yeri tahsisi teşvikinden;
a) Ekonomi Bakanlığınca (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü) verilmiş yatırım teşvik belgesi sahibi olan veya yatırım teşvik belgesine esas olmak üzere Hazine Müsteşarlığınca firma adı, yatırımın konusu, kapasitesi gibi yatırımın karakteristik değerlerini içerecek şekilde yatırım yeri tahsis edileceğine ilişkin yazı verilmiş olan,
 
 
b) İrtifak hakkı veya kullanma iznine konu taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilecek toplam yatırım tutarı (toplam sabit yatırım tutarı, sektörlere göre belirlenen beşyüzbin– birmilyon Türk Lirasından az olmamak üzere) taşınmazlar için belirlenen rayiç değerin,  tarım, hayvancılık ve eğitim yatırımları için bir, turizm yatırımları için iki, diğer yatırımlar için üç katından az olmayan;
 
 
c) Talep edilen taşınmazın bulunduğu ilçenin mülkî sınırları içinde organize sanayi veya endüstri bölgesi bulunması hâlinde, bu bölgelerde yer alabilecek yatırımlar için tahsis edilecek boş parsel bulunmaması veya bu bölgelerde yapılması uygun görülmeyen yatırımlardan olması şartlarını taşıyan,
 
 
ç) Taahhüt edilen yatırımın en az yüzde yirmisini karşılayacak miktarda net öz kaynağa (ödenmiş sermaye) sahip olan,
d) Yatırımın ne şekilde finanse edileceğini beyan eden,
e) Taahhüt edilen yatırımın toplam tutarı on milyon Türk Lirasını aşan yatırımlarda fizibilite raporu ve finansman tablosunu veren,
f) Diğer şartları yerine getiren, 
  gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilecektir.
2- Yapılacak yatırımın, 2012 / 3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki listede (EK-2) İlimiz için (V. Bölge) desteklenen sektörler arasında yer alması gerekmektedir.
 
3- Başvuruda bulunmak isteyen yatırımcıların, 06.01.2017 günü saat 16.00’a kadar Defterdarlığımız muhasebe birimine 1.000,00 (bin) Türk Lirası başvuru bedeli yatırmaları gerekmektedir. Bu bedelin yatırıldığına ilişkin makbuz olmaksızın yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.
 
 
4- Talepte bulunacak yatırımcıların, başvuru ücretinin yatırıldığına dair makbuzu, Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar başlıklı Yönetmelik eki (Ek-1)’de yer alan talep formunu ve (EK-6)’da yer alan yatırım bilgi formunu doldurmaları, doldurulan bu formların bütün sayfalarını imzalamaları ve aynı Yönetmelik eki (Ek-2)’de sayılan diğer bilgi ve belgelerle birlikte 06.01.2017 günü saat 17.00’ye kadar kapalı zarf içerisinde Defterdarlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir. 
 
 
 
           Hazırlanacak belgeler arasında bulunan “vergi borcu bulunmadığına dair belgenin” herhangi bir kanun maddesi içermemesi ve ilgili vergi dairesince onaylanmış olması gerekmektedir.
           Son üç yıllık bilanço ve mali tabloların, muhasebeci, mali müşavir veya yeminli mali müşavir tarafından imzalanması ve ilgili vergi dairesince onaylanmış olması gerekmektedir.
5- Talepler, Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esasların 14. maddesine göre kurulacak Komisyon tarafından, 15. maddede belirtilen kriterlere göre değerlendirilecektir.  
 
6- İlanda yer alan taşınmazlardan imarlı olanlar için müracaatta bulunmak isteyen yatırımcılar, taşınmazın imar planında ayrıldığı amaç doğrultusunda yatırım yapmak zorundadırlar. İmarlı olmayan taşınmazlar için müracaatta bulunmak isteyen yatırımcılar ise ilimiz için desteklenen herhangi bir alanda yatırım yapmak üzere taşınmaz talebinde bulunabilirler. 
 
 
7- Yatırım yeri tahsisi teşvikinden; arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tâbi olmayan diğer harcamalar ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu gereği finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar ve rödovans sözleşmesine bağlı olarak yapılan yatırımlar yararlanamaz.
 
 
 
 
 
                   
  İlan olunur. TEL: (0344) 225 47 77              
                   
  26.10.2016            
                   
S.No İli İlçesi Mahallesi Ada
Parsel
Yüzölçümü (m2) Cinsi İmar
durumu
Taşınmazın fiili durumu Rayiç değeri
1 K.Maraş Nurhak Ağcaşar 110 /14 179.669,57 Hali arazi İmarsız Kullanılmamaktadır 1.796.695,70
2 K.Maraş Nurhak Ağcaşar 101/73 52.262,58 Hali arazi İmarsız Kullanılmamaktadır 261.312,90
3 K.Maraş Nurhak Ağcaşar 104/1 68.684,47 Hali arazi İmarsız Kullanılmamaktadır 343.422,35
4 K.Maraş Nurhak Ağcaşar 147/29 154.267,74 Hali arazi İmarsız Kullanılmamaktadır 308.535,48
5 K.Maraş Nurhak Barış 141/1 264.431,60 Hali arazi İmarsız Kullanılmamaktadır 6.610.790,00
6 K.Maraş Nurhak Barış 166/7 233.934,34 Hali arazi İmarsız Kullanılmamaktadır 4.678.686,80
7 K.Maraş Nurhak Barış 324/28 90.193,26 Hali arazi İmarsız Kullanılmamaktadır 1.352.898,90
8 K.Maraş Nurhak Barış 140/23 209.981,72 Hali arazi İmarsız Kullanılmamaktadır 3.359.707,52
9 K.Maraş Nurhak Barış 140/21 56.827,00 Hali arazi İmarsız Kullanılmamaktadır 852.405,00
10 K.Maraş Nurhak Barış 151/1 53.305,46 Hali arazi İmarsız Kullanılmamaktadır 639.665,52
11 K.Maraş Nurhak Barış 165/2 160.778,94 Hali arazi İmarsız Kullanılmamaktadır 3.215.578,80
12 K.Maraş Ekinözü Çiftlikkale 108/5 54.806,26 Hali arazi İmarsız Kullanılmamaktadır 137.015,65
13 K.Maraş Ekinözü Çiftlikkale 106/5 123.764,86 Hali arazi İmarsız Kullanılmamaktadır 309.412,15
14 K.Maraş Elbistan Karaelbistan 283/1 20.353,67 Arsa Turizm tesis alanı Kullanılmamaktadır 1.526.525,25
15 K.Maraş Dulkadiroğlu Ferhuş 1414/1 8840,61 Tarla İmarsız Tarımsal amaçla kullanılmaktadır 1.414.498,00
16 K.Maraş Dulkadiroğlu Ferhuş 1414/3 10.177,00 Tarla İmarsız Tarımsal amaçla kullanılmaktadır. Taşınmazın 1.692,02 metrekaresi üzerinde.
TEDAŞ lehine daimi irtifak hakkı vardır. 
1.628.320,00