KAHRAMANMARAŞ DEFTERDARLIĞI

 

   KURUMSAL

Drop Down Menu

       LİNKLER

Drop Down Menu
KAHRAMANMARAŞ DEFTERDARLIĞI

Çağlayancerit Malmüdürlüğü


 

Malmüdürlükleri

Malmüdürlüğü, vezne ve muhasebe servisleri ile gereken yerlerde tahakkuk, tahsilat, millî emlâk ve muhakemat servislerinden oluşur. İş hacminin gerektirdiği malmüdürlüklerinde yeterli sayıda saymanlık müdür yardımcısı çalıştırılabilir.

Malmüdürü, ilçe Maliye teşkilatının amiri olup işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlar. Vezne ve muhasebe servislerinin dışındaki servislerin başında bulunan memurlar işlerin kanuna uygun olarak yürütülmesinden birinci derecede sorumludurlar.

Malmüdürleri sayman sıfatını taşırlar ve Sayıştaya hesap verirler. Saymanlık yetki ve sorumluluğu Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde saymanlık müdür yardımcılarına devredilebilir. Bu durumda da malmüdürleri sayman sıfatı ile saymanlığın hesaplarını bir bütün olarak Sayıştay'a vermeye devam ederler.

   

ÇAĞLAYANCERİT  

Çağlayancerit İlçesi kuzeyde Elbistan güneyde Pazarcık, doğuda Adıyaman ili, Gölbaşı ilçesi batıda Kahramanmaraş ile çevrilidir. İlçenin kurulduğu yer çok dağlık bir arazi yapısına sahiptir. Tarıma elverişli ova ve düzlükler çok azdır. Çağlayancerit merkez ilçenin kuzeydoğusunda kalan Öksüz dağının kuzeyi ile Engizek dağının güneyinde kalan oldukça geniş bir vadide kurulmuştur. İlçe topraklarının % 60 'ı dağlık ve verimsiz alanlarla kaplıdır. Yer yer Akdeniz ikliminin etkisinde kalmakla beraber karasal iklim hüküm sürer. Kışları oldukça soğuk ve yağışlıdır.

İlçe İl merkezine iki taraftan karayolu ile bağlanmaktadır. Doğu istikametinde izleyen yol Çağlayancerit'ten Pazarcık ilçesine, daha sonrada Kaharamanmaraş'a bağlanır ve uzaklığı 112 kilometredir. Sürekli çalışmaktadır. Batı yönündeki yol ise köylerin birbirlerine bağlanması ile İl merkezine ulaşmaktadır. Çağlayancerit'ten sonra sırasıyla Boyalı, Beşenli, Peynirdere, Yusufhacılı ve Dereköy'ü birleştiren yollar il merkezine 65 kilometredir. Bu yol kış aylarında zaman zaman kapanmaktadır. İlçenin doğal yapısı yayla özelliği göstermektedir. Su kenarları yeşil alanlar, halkın piknik ihtiyacını karşılayacak önemli yerlerdir.